• Hrvatski
 • English

 • Reference

  Feasibility studija s CBA i aplikacije za EU projekte

  – ECOINA d.o.o. – izrada feasibility studije s pripadajućom cost-benefit analizom (prema EU procedurama) Županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac (Šibensko-kninska županija) za EU-ISPA aplikaciju – Gradska Čistoća d.o.o. Šibenik

  – Regionalni centar za gospodarenje otpadom Split – Dalmacija – izrada feasibility studije s pripadajućom cost benefit analizom (prema EU procedurama) i izrada EU-IPA aplikacija za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Split – Dalmacija

  – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH – revizija IPA projektne aplikacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (Istarska županija) s pripadajućom studijom izvodljivosti i analizom troškova i koristi

  – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH – revizija IPA projektne aplikacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“ (Primorsko-goranska županija) s pripadajućom studijom izvodljivosti i analizom troškova i koristi

  – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji – okvirna analiza troškova investicije gradnje centra i izrada prijedloga optimalnog financijskog modela unutar predstudije izvedivosti

  – Viševac – izrada analize opravdanosti izgradnje postrojenja za iskorištavanje plina s odlagališta Viševac

  – Fravero d.o.o. – izrada Concept Note za aplikaciju za IPA3c

  Revizije i evaluacije EU i drugih projekata 

  – Tau on-line d.o.o. – Expenditure verification na IPA projektu “MojPosao – Job College”

  – Centar za rehabilitaciju Silver – Expenditure verification na IPA projektu “Model 4P: posloprimci + poslodavci + podrška = posao”

  – Institut za etnologiju i folkloristiku – revizija uporabe financijskih sredstava na projektu “Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti” iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost

  – Ivasim d.o.o. – evaluacija EU projekta “Environment-friendly chemistry Ivasim Ltd.”

  Due diligence

  – Suradnja s Coopers and Lybrand iz Londona na analizi kupoprodaje tvrtke

  – Financijske analize i savjetovanje za Unifer Ljubljana, Slovenija

  – Financijske analize i savjetovanje za Perutninu Ptuj, Slovenija

  – Strabag – izvještaj za Cestorad d.d. Vinkovci

  – Strabag – izvještaj za PZC d.o.o. Slavonski Brod

  – Strabag – izvještaj za Tvim d.o.o. Dužica

  – Strabag – izvještaj za Opšivač d.o.o. Metković

  Financijska analiza i izrada poslovnih planova

  – Svjetska banka – PUTO – priprema i kalkulacija planova, financijsko savjetovanje za dobivanje kredita za spaljivanje medicinskog otpada na spalionici PUTO

  – EBRD – Grad Zagreb – ZGOS: pripreme i analize kalkulacija i planova te financijsko savjetovanje za dobivanje kredita EBRD-a namijenjenog za sanaciju deponija Jakuševac, te izrada financijskih planova, plana korištenja otplate kredita u dugoročnom modelu, organizacija i vođenje računovodstva i izvještavanje. Suradnja sa stručnim službama poglavarstva Grada Zagreba u izračunu tarife za odvoz, prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada.

  Tvrtke u kojima smo obavljali ili obavljamo reviziju

  Proizvodne tvrtke

  – Gumara Čavić d.d.

  – Zavod za školsku opremu d.d.

  – Gorica d.d. u suradnji s Coopers&Lybrand

  – Farma Lonjsko polje d.d.

  – Omega d.o.o.

  Građevinske tvrtke

  – Inteco d.o.o.

  – GFK d.o.o.

  – Monter d.d.

  – Carin d.o.o.

  – Cestar d.o.o.

  – Energoplan d.o.o.

  Neprofitne organizacije

  – Hrvatsko američko društvo

  – Ustanova za upravljanje športskim objektima Zagreb

  Uslužne tvrtke

  – APZ – inženjering d.d.

  – Željezničko projektno društvo d.d.

  – Dalekovod d.d. u suradnji s TEB revizijom

  – Zapad d.o.o.

  – Saybolt Pan Adriatika, Zagreb

  – Saybolt Pan Adriatika, Koper

  – Saybolt Pan Adriatika, Skopje

  – PIS d.o.o.

  – Satura d.o.o.

  – Mel Amnis j.d.o.o.

  Trgovačke tvrtke

  – Exportdrvo d.d. u suradnji s TEB revizijom

  – Perutnina Zagreb d.d.

  – Vajda peradarstvo d.d.

  – Horex trade d.o.o.

  – Concordia namještaj d.o.o.

  – Voith turbo d.o.o.

  – Omnivor j.d.o.o.

  Komunalne tvrtke

  – Gradska Čistoća d.o.o. Šibenik

  Revizija distribuirane i prodane naklade tiskanih medija

  – za ABC Hrvatska d.o.o.

  Poslove knjigovodstva i računovodstva obavljali smo ili obavljamo za

  Tvrtke registrirane za različite djelatnosti

  – Trgovina na veliko i malo u zemlji i inozemstvu

  – Projektiranje

  – Građevinarstvo

  – Proizvodnja u zrakoplovnoj industriji

  – Zastupanje inozemnih tvrtki

  – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

  – Tiskarska i izdavačka djelatnost

  – Filmska djelatnost

  – Komunalne djelatnosti, ekologija

  – Razne uslužne djelatnosti

  Neprofitne organizacije

  – Sportske udruge

  – HAD

  – Organizacija za prevenciju nasilja među mladim muškarcima u srednjim tehničkim školama

  – Zaklade

  Obrte i slobodna zanimanja

  – Javni bilježnici

  – Liječnici

  – Novinari

  – Odvjetnici

  Poslovno i porezno savjetovanje

  – Strabag – izvještaj za PZC d.o.o. Slavonski Brod

  – Financijsko savjetovanje za Extermetal Ltd. iz Londona

  – Libertas Dubrovnik – financijsko računovodstveno savjetovanje na provedbi projekta kupnje novih autobusa i izgradnje garaže (EBRD projekt)

  – Hoteli Haludovo Malinska d.d. – financijske savjetničke usluge i usluge koordinatora izrade financijskih izvješća

  – Izrada dijela Nacionalnog plana gospodarenja otpadom RH 2007.-2015.

  – Strabag – izvještaj za Ceste d.d. Slavonski Brod

  – Stiftung Hilfe für Kinder – financijsko računovodstveno savjetovanje zaklade

  Poslovne suradnje – održavanje seminara

  – Verlag Dashöfer d.o.o. – održavanje seminara na temu “Oporezivanje usluga PDV-om” te “Računovodstveno evidentiranje projekata financiranih iz sredstava EU fondova i evidentiranje ostalih donacija u novcu, robi i pravima”

  – WIFI d.o.o. Croatia – održavanje nastave unutar nastavnog programa Specijalist za pisanje i upravljanje projektima EU fondova

  Svi materijali neophodni za realizaciju gore navedenih projekata pripremljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, te upotpunjeni grafikonima i tabelarnim prikazima. Prilikom izrade i realizacije projekata, osim već navedene tvrtke Coopers&Lybrand, surađivali smo s mnogim konzultanskim i revizorskim tvrtkama među kojima izdvajamo:

  – Maurice Apple, London;

  – KPMG, Švicarska;

  – Deloitte&Touche, Slovenija;

  – PricewaterhouseCoopers.