• Hrvatski
 • English

 • Revizija

  Vrste revizije koje obavljamo:

  – revizija financijskih izvješća

  Revizija financijskih izvješća je sustavan proces objektivnog prikupljanja dokaza te utvrđivanja jesu li financijska izvješća usklađena s MRS-ovima, s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja te Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, ovisno o tome revidiraju li se financijska izvješća velikih, odnosno malih ili srednjih društava. Provedeni postupci omogućavaju revizoru da izrazi razumno uvjerenje da financijska izvješća daju, u svim značajnim aspektima, točnu i istinitu sliku o financijskom položaju društva koje se revidira. Revizija financijskih izvješća uključuje reviziju bilance, računa dobiti i gubitka, izvješća o novčanom tijeku, izvješća o promjeni glavnice te bilješki vezanih uz ta izvješća.

   

  revizija povećanja temeljnog kapitala

  Revizija povećanja temeljnog kapitala je postupak koji se provodi temeljem obveze iz Zakona o trgovačkim društvima kod povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva ulozima u stvarima ili u pravima te kod povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva (rezervi i zadržane dobiti). Odluka o povećanju temeljnog kapitala ne može se donijeti prije nego što revizor ispita posljednja godišnja financijska izvješća i odobri ih.

   

  revizija osnivanja poduzeća

  Revizija osnivanja poduzeća je postupak koji se provodi temeljem obveze Zakona o trgovačkim društvima pri osnivanju trgovačkog društva unosom stvari ili prava. Revizor, nakon provedbe revizije, utvrđuje potpunost i točnost podataka osnivača o ulaganju u temeljni kapital te ispituje odgovara li vrijednost ulaganja i preuzimanja stvari i prava iznosu temeljnog kapitala. Revizija osnivanja provodi se i unosom novca pri osnivanju, ako su jedan ili više osnivača imenovani za člana uprave ili nadzornog odbora društva.

   

  – revizija EU projekata

  Revizija EU projekata je proces verifikacije troškova proizašlih iz projekata financiranih bespovratnim sredstvima koje dodijeljuju pretpristupni i strukturni fondovi EU. Po završetku takvog projekta, potrebno je obaviti njegovu reviziju te ugovornom tijelu predati revizijski izvještaj, zajedno sa završnim izvještajem projekta. Revizor potvrđuje jesu li svi nastali troškovi na projektu zaista opravdani, jesu li predviđeni budgetom projekta te jesu li usklađeni s kriterijima EU o prihvatljivosti troškova. Revizija EU projekata zahtijeva izvrsno poznavanje propisa i smjernica EU, kao i iskustvo u njezinom provođenju.

   

  Reference